Thư viện hình ảnh
MEDLATEC

Tất cả 9 ảnh được hiển thị

  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.
  • Lãnh đạo MEDLATEC chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo của Bộ, Ban, Ngành.