MEDLATEC chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm 2011
11/4/2010 10:45:49 AM
Medlatec
3274
Với mong muốn mang lại cho khách hàng chất lượng và dịch vụ phục vụ được tốt nhất, một nội dung được Hội đồng Quản trị quan tâm và đề nghị Giám đốc cùng cán bộ chủ chốt là xem xét và triển khai các công việc còn lại 2 tháng của năm 2010.


Theo đó, vào ngày 31/10 vừa qua, tại phòng họp của Bệnh viện MEDLATEC, Giám đốc cùng với các cán bộ chủ chốt đã thảo luận theo chủ trương của Hội đồng Quản trị và đưa ra được 10 vấn đề lớn cần phải làm, trong đó quan trọng là nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. Với sự đầu tư toàn diện đó, Bệnh viện MEDLATEC hy vọng sẽ góp phần tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe cho khách hàng được tốt nhất.