Phát động đăng kí hiến tạng: "Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống"
Phát động đăng kí hiến tạng: "Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống"
}