Bảo hiểm thương mại / Bảo Lãnh Viện Phí

index

BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Khách hàng có thẻ Bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo hiểm Nhân thọ/ Phi nhân thọ khi khám chữa bệnh tại MEDLATEC sẽ được giảm trừ trực tiếp các chi phí y tế theo quyền lợi được bảo hiểm quy định thông qua dịch vụ Bảo lãnh viện phí.

Quyền lợi bảo lãnh viện phí của các công ty bảo hiểm tại MEDLATEC