Trung tâm chuẩn đoán hình ảnh / những con số


NHỮNG CON SỐ VỀ DỊCH VỤ

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH MEDLATEC VINH DỰ KHI ĐƯỢC QUÝ KHÁCH HÀNG / QUÝ ĐỐI TÁC TIN TƯỞNG

+127809 +127809
Khách hàng/năm
+1232 +1232
ĐỐI TÁC (BÁC SĨ/ Phòng khám)/năm