thẻ khách hàng các hạng thẻ và tiêu chí xếp hạng

Hạng thẻ Vàng Titan Bạc Thường
Ưu đãi Quy định 10% giá trị hóa đơn sử dụng dịch vụ thành điểm để đổi thẻ sử dụng dịch vụ hoặc đổi quà. Quy định 7% giá trị hóa đơn sử dụng dịch vụ thành điểm để đổi thẻ sử dụng dịch vụ hoặc đổi quà. Quy định 5% giá trị hóa đơn sử dụng dịch vụ thành điểm để đổi thẻ sử dụng dịch vụ hoặc đổi quà. Không áp dụng chương trình tích lũy điểm thưởng
Điều kiện xét hạng - Đã đạt hạng thẻ Titan.
- Sử dụng dịch vụ 10 triệu/năm
- Đã đạt hạng Bạc
- Sử dụng dịch vụ 5 triệu/năm
- Sử dụng dịch vụ 2 triệu/năm Không điều kiện
Thời gian tích lũy điểm thưởng và xét nâng hạng Sau 7 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ
Thời gian tối đa duy trì 1 hạng thẻ 12 tháng liên tiếp kể từ ngày được nâng hạng
Phạm vi hoạt động Xem mục địa điểm áp dụng