Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 11/09/2019
Ban biên tập
Thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ Ba Đình về việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

Vì vậy, ngày 10/09/2019,  Đảng uỷ công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm Y học tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

Tới dự hội nghị, có sự tham dự của Đại biểu Quận uỷ Ba Đình: đồng chí Hoàng Ngọc Sáu - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ - Báo cáo viên. Về phía MEDLATEC Group, có đồng chí Võ Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ban lãnh đạo công ty và toàn thể Đảng viên sinh hoạt Đảng bộ công ty.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu phổ biến những nội dung trọng tâm trong Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) của Đảng đó là:

1. Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

2. Góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên.

Theo đó, đồng chí Sáu quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 6 yêu cầu và 6 nội dung để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội của các thế lực thù địch, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, đó là:

*YÊU CẦU

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

2. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

3. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

5. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

6. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị

Đồng chí Hoàng Ngọc Sáu báo cáo tại hội nghị.

*NỘI DUNG

1. Nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận.

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

4. Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

5. Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

6. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu gửi lời chúc tới tập thể Đảng bộ Công ty MEDLATEC Group “Sức khỏe, thành công và đạt nhiều thắng lợi trong năm 2019 trên mọi lĩnh vực”. Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, đồng chí Nguyễn Văn Nghiêm - Đảng ủy viên gửi cảm ơn đồng thời xin tiếp thu, lĩnh hội các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và lấy đó làm tôn chỉ trong các hoạt động tiếp theo của công ty.

Là đơn vị y tế ngoài công lập, tuy nhiên MEDLATEC luôn chú trọng công tác phát triển Đảng, bởi Ban lãnh đạo công ty nhận thấy vai trò quan trọng của Đảng bộ trong việc tuyên truyền, thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào hoạt động chăm sóc sức khỏe, góp phần quyết định vào sự phát triển lớn mạnh của MEDLATEC Group.

Bình luận ()

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng.

Lựa chọn dịch vụ

Quý khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ y tế theo nhu cầu!

Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà

Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà giúp khách hàng chủ động tầm soát bệnh lý. Đồng thời tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi kết quả với mức chi phí hợp lý.

Đặt lịch thăm khám tại MEDLATEC

Đặt lịch khám tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc Hệ thống Y tế MEDLATEC giúp chủ động thời gian, hạn chế tiếp xúc đông người.